Regulamin

REGULAMIN
Systemu Roweru Gminnego
[Obowiązuje od 24 października 2018 r.]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Roweru Gminnego (dalej: SRG) uruchomionego na terenie Gminy Pielgrzymka.

2. Regulamin SRG wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.rowery.pielgrzymka.biz i w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce, będącego Operatorem Systemu Roweru Gminnego.

3. Kontakt:

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109A/1
59 – 524 Pielgrzymka
e-mail: rowery@pielgrzymka.biz
tel.: 76 877 50 13 czynny w godzinach pracy Urzędu

 

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z SRG, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Z aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie aplikacji mobilnej ze sklepu internetowego. Warunkiem pobrania aplikacji jak i korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu.

2. Biuro Obsługi Klienta SRG (BOK SRG) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:

a. pocztę elektroniczną pod adresem rowery@pielgrzymka.biz
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.rowery.pielgrzymka.biz

3. Blokada konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z SRG, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Systemu Roweru Gminnego i Operatora.

4. Blokada O-lock – należy przez to rozumieć środek zabezpieczenia roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez zamknięcia, którego niemożliwe jest zakończenie wypożyczenia. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego roweru SRG.

5. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w SRG będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest dostępna na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

6. Czas wypożyczenia – należy przez to rozumieć czas liczony od momentu wypożyczenia roweru poprzez otwarcie blokady O-lock, do momentu jego zwrotu poprzez zamknięcie Blokady O-lock.

7. GPS – należy przez to rozumieć urządzenie zamontowane na rowerze, służące do monitorowania trasy przejazdu roweru oraz jego lokalizacji.

8. Identyfikator Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

9. Klient/Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu Roweru Gminnego, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Roweru Gminnego oraz zawarł Umowę z Operatorem.

10. Konto Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z SRG, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w SRG kompatybilne karty
i urządzenia mobilne, zgodnie z standardem RFID, które usprawnią proces wypożyczania roweru.

11. Koszt naprawy – należy przez to rozumieć koszt wyliczony przez Operatora, w związku
z uszkodzeniem roweru, w oparciu o cennik stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

12. Kwota doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

13. Minimalny Stan Konta – należy przez to rozumieć minimalne saldo jakie powinien posiadać Klient by być uprawnionym do wypożyczenia roweru. Minimalny stan konta to 10 zł.

14. Operator – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pielgrzymka realizujący usługę obsługi SRG, z siedzibą w Pielgrzymce 109A/1 REGON 390647660, NIP 694-15-66-145.

15. Opłata inicjalna – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do SRG uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Systemie Roweru Gminnego. Opłata inicjalna określona jest w Załączniku nr 1.

16. Obszar funkcjonowania SRG – należy przez to rozumieć granice administracyjne Gminy Pielgrzymka.

17. Postępowanie wyjaśniające – należy przez to rozumieć czynności prawne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.

18. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z SRG, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemie Roweru Gminnego.

19. Rower – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w SRG przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez osobę, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg samego kierującego. Rower przeznaczony jest dla osób mieszczących się w zakresie 150 do 195 cm wzrostu. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Nie wolno używać rowerów SRG w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. W celu zabezpieczenia roweru na czas postoju, rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą.

20. Serwis SRG – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane
z eksploatacją, naprawami i konserwacją SRG.

21. Stacja SRG – należy przez to rozumieć miejsce wypożyczenia oraz zwrotu rowerów przez Klientów oznakowane symbolem Systemu Roweru Gminnego, wyposażone w Stojaki Rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są rowery za pomocą Blokady (O-lock). Informacje o lokalizacji Stacji SRG znajdują się na stronie internetowej www.rowery.pielgrzymka.biz, oraz w aplikacji mobilnej.

22. Strona internetowa – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę internetową www.rowery.pielgrzymka.biz zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z SRG,w tym mapę obszaru objętego Systemem Roweru Gminnego.

23. System Roweru Gminnego – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów oraz zwrot rowerów.

24. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa
i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w SRG i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w SRG. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Pielgrzymce.

25. Wypożyczenie roweru – należy przez to rozumieć odblokowanie roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale VII punkt 1, w celu odbycia podróży. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

26. Zwrot roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do dowolnej Stacji SRG lub poza Stacją SRG przy użyciu Blokady O-lock (zamknięcie blokady). Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

 

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Roweru Gminnego

1. Warunkiem korzystania z Systemu Roweru Gminnego jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z SRG jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złoty).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami „Prawa o ruchu drogowym”. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić rower, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Roweru Gminnego.

3. Korzystanie z rowerów SRG może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych. Nie można ich używać do celów zarobkowych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.
W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK SRG niezwłocznie po zauważeniu zaistniałego incydentu.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów SRG przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

8. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia roweru określonym w Załączniku nr 2. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK SRG. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy Urzędu. W pozostałych porach możliwy jest kontakt e-mail.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń
i zniszczeń.

11. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów SRG środkami transportu należącymi do osób prywatnych jak i środkami transportu publicznego.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Roweru Gminnego jest uprzednia rejestracja Klienta w SRG.

2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. stronę internetową www.rowery.pielgrzymka.biz
b. aplikację mobilną

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę internetową www.rowery.pielgrzymka.biz, lub Aplikację Mobilną wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia,
g. w przypadku Obcokrajowców, Operator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji.

4. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link, w który należy kliknąć celem potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w SRG, a tym samym pozostawienie zablokowanego konta.

5. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy SRG.

6. Podczas rejestracji przez: stronę internetową lub Aplikację Mobilną – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z SRG o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta
w systemie. PIN wysłany jest smsem pod wskazany numer telefonu. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta karty RFID.

7. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy oraz Zamawiającemu. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny SRG. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Roweru Gminnego może być dokonywana:

a. przy użyciu kart kredytowych i debetowych oraz płatności internetowych, a także druku wpłaty na poczcie lub banku na podstawie formularza wygenerowanego u operatora płatności na koncie Klienta. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na stronie www.rowery.pielgrzymka.biz na Konto Klienta. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
b. Klient upoważnia Operatora SRG do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia rowerów.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. W przypadku braku zwrotu roweru z jakiegokolwiek powodu – w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia – Klient zostanie obciążony odszkodowaniem zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy wypożyczony rower.

4. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się
z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VII. Wypożyczenie

1. Rower Systemu Roweru Gminnego można wypożyczyć:
a. przez Aplikację Mobilną
b. przez przyłożenie sparowanej karty dotykowej RFID

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta.

3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK SRG lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia roweru do najbliższej Stacji SRG.

5. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 120 kg.

6. Zabrania się używania zabezpieczeń nie będących elementem SRG w celu unieruchomienia roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia roweru do stanu umożliwiającego realizację wypożyczeń ponosi Klient.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody wobec Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Wypożyczony rower może być używany w obszarze funkcjonowania Systemu Roweru Gminnego. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza obszar funkcjonowania SRG, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem wypożyczenia i zwrócić go w obszarze funkcjonowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem 5 godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie 5 godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu roweru (np. nietypowa lokalizacja roweru).

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane do BOK SRG lub w aplikacji mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zakończyć przejazd i o ile to możliwe, odprowadzić rower do najbliższej Stacji SRG.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis SRG.

 

X. Zwrot

1. Możliwe jest wypożyczenie i zwrot tylko w ramach obszaru funkcjonowania Systemu Roweru Gminnego.
Wyodrębnia się 2 typy zwrotów rowerów:
a. bezpłatny, regularny zwrot roweru – zwrot roweru na stacji SRG
b. płatny zwrot roweru – zwrot roweru poza stacją SRG (płatny zgodnie z Załącznikiem nr 1)

2. Klient zwraca rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.

3. Możliwy jest zwrot roweru poza Stacją SRG, jedynie w obszarze funkcjonowania SRG z zastrzeżeniem miejsc trudnodostępnych np. prywatne posesje. W takim przypadku będą miały zastosowanie dodatkowe opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1. Klient zobowiązany jest zablokować każdy wypożyczony przez siebie rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Przy czym Klient zapewnia postój bezpieczny oraz nieutrudniający ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.

4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punktach X.1. do X.3 pod rygorem:
a. w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 5 godzin naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1,
b. naliczenia kary umownej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1,
c. naliczenia kary za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja SRG zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta.
Opłaty sumują się.

5. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK SRG w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na stronie internetowej www.rowery.pielgrzymka.biz, oraz w Aplikacji Mobilnej.

2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

3. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem Systemu Roweru Gminnego opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

4. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator SRG ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy,
na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator SRG zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu Roweru Gminnego i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody,
za które odpowiedzialny jest Klient, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje i skargi

1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail rowery@pielgrzymka.biz
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3
c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BOK. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.

12. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem nieskorzystania z usługi. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres e-mail rowery@pielgrzymka.biz, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia
od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail rowery@pielgrzymka.biz
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie Roweru Gminnego.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

 

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta w SRG w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów SRG zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu,
b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia rower niezabezpieczony.

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął lub uległ trwałemu uszkodzeniu, które uniemożliwia jego dalszą eksploatację.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVII. Aplikacja Mobilna

1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe celem zarejestrowania się w SRG oraz po zarejestrowaniu w SRG, celem korzystania z Konta Klienta w SRG. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z SRG znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności
ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK
w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian
w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 CENNIK I TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Rodzaje opłatWartość brutto
Opłata inicjalna10 zł
Minimalna kwota uprawniająca do wypożyczenia roweru10 zł
Opłata za wypożyczenie roweruCzas wypożyczenia:
Od 1 do 300 minuty0 zł
Zwrot roweru po ponad 300 minutach50 zł
Pozostawienie roweru poza stacją200 zł
Odszkodowanie
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru

3600 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Roweru Gminnego.

NAZWAj.m.CENA*VAT 23%OGÓŁEM
Blokada O-lockszt.720 zł165,60 zł885,60 zł
Błotnik przódszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Błotnik tyłszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Dętka 26 x 1,75szt.8,40 zł1,93 zł10,33 zł
Dzwonekszt.3,60 zł0,83 zł4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa stronaszt.9,92 zł2,28 zł12,20 zł
Hamulec rolkowyszt.90,00 zł20,70 zł110,70 zł
Kierownicaszt.17,81 zł4,10 zł21,91 zł
Korba lewaszt.19,50 zł4,49 zł23,99 zł
Korba z zębatkąszt.28,00 zł6,44 zł34,44 zł
Kostka elektrycznaszt.6,30 zł1,45 zł7,75 zł
Lampka przódszt.19,93 zł4,58 zł24,51 zł
Lampka tyłszt.11,63 zł2,67 zł14,30 zł
Linka (cięgno) hamulcaszt.2,46 zł0,57 zł3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutkiszt.1,90 zł0,44 zł2,34 zł
Łańcuchszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Mocowanie osłony łańcuchaszt.6,72 zł1,55 zł8,27 zł
Odblask tylnyszt.1,59 zł0,37 zł1,96 zł
Opona 26 x 1.75szt.27,41 zł6,30 zł33,71 zł
Osłona bagażnika(tył)szt.24,61 zł5,66 zł30,27 zł
Osłona łańcuchaszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Pancerz linki hamulcam.b.1,67 zł0,38 zł2,05 zł
Pancerz przerzutkim.b.2,11 zł0,49 zł2,60 zł
Para pedałówszt.13,26 zł3,05 zł16,31 zł
Piasta przód(dynamo)szt.164,90 zł37,93 zł202,83 zł
Piasta tylnaszt.130,05 zł29,91 zł159,96 zł
Popychacz do przerzutkiszt.8,87 zł2,04 zł10,91 zł
Przednie koło z dynamemszt.196,00 zł45,08 zł241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującymszt.20,40 zł4,69 zł25,09 zł
Przewody oświetleniam.b.5,12 zł1,18 zł6,30 zł
Rama rowerowaszt.457,38 zł105,20 zł562,58 zł
Rękojeść lewaszt.5,49 zł1,26 zł6,75 zł
Rękojeść prawaszt.4,71 zł1,08 zł5,79 zł
Siodłoszt.15,30 zł3,52 zł18,82 zł
Skrzydełka reklamoweszt.33,60 zł7,73 zł41,33 zł
Stery kierownicyszt.5,69 zł1,31 zł7,00 zł
Stopka / Podpórkaszt.14,40 zł3,31 zł17,71 zł
Support 115mmszt.12,56 zł2,89 zł15,45 zł
Szprycha przódszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Szprycha tyłszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Sztycaszt.15,63 zł3,59 zł19,22 zł
Śruba hamulca rolkowegoszt.19,90 zł4,58 zł24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulcaszt.0,62 zł0,14 zł0,76 zł
Tylne koło 7 biegoweszt.350,00 zł80,50 zł430,50 zł
Widelecszt.43,00 zł9,89 zł52,89 zł
Wspornik kierownicyszt.16,93 zł3,89 zł20,82 zł
Czytnik RFIDszt.289,00 zł66,47 zł355,47 zł
Zacisk sztycyszt.12,00 zł2,76 zł14,76 zł
Zamek szyfrowy ABUSszt.56,10 zł12,90 zł69,00 zł

*Może ulec zmianie.

Regulamin – wersja PDF

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze

Zrealizowano w ramach projektu : "Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Reklamacje i zapytania:
rowery@pielgrzymka.biz

nextbike